برنامه دوره ها سال ۹۸

دوره دیدن کرمان فروردین

دوره ۵۱۰ شهر بابک

مدرس : محمد محمدی

۰روز۰ساعت ۰دقیقه۰ثانیه

دوره دیدن فارس فروردین

دوره ۵۱۱ شهر شیراز

مدرس : افسانه سلیمی

۰روز۰ساعت ۰دقیقه۰ثانیه

دوره دیدن هرمزگان اردیبهشت

دوره ۵۱۲ شهر بندرعباس

مدرس : رضا سلیمی

۰روز۰ساعت ۰دقیقه۰ثانیه

دوره دیدن خراسان اردیبهشت

دوره ۵۱۳ شهر مشهد

مدرس : افسانه سلیمی

۰روز۰ساعت ۰دقیقه۰ثانیه

دوره دیدن گیلان اردیبهشت

دوره ۵۱۴ شهر لاهیجان

مدرس : رضا سلیمی

۰روز۰ساعت ۰دقیقه۰ثانیه

دوره دیدن تهران اردیبهشت

دوره ۵۱۵ شهر تهران

مدرس : افسانه سلیمی

۰روز۰ساعت ۰دقیقه۰ثانیه

دوره دیدن کرمان اردیبهشت

دوره ۵۱۶ شهر بابک 

مدرس : محمد محمدی 

۰روز۰ساعت ۰دقیقه۰ثانیه

دوره دوستی کرمان اردیبهشت

دوره دوستی  شهر کرمان 

مدرس : محمد محمدی 

۰روز۰ساعت ۰دقیقه۰ثانیه

دوره براکا تهران اردیبهشت

دوره ۱۸ شهر تهران 

مدرس : کوروش سلیمی

۰روز۰ساعت ۰دقیقه۰ثانیه

دوره دیدن کرمان خرداد

دوره ۵۱۷ شهر کرمان 

مدرس : محمد محمدی

۰روز۰ساعت ۰دقیقه۰ثانیه

دوره دیدن فارس خرداد

دوره ۵۱۸ شهر شیراز

مدرس : افسانه سلیمی

۰روز۰ساعت ۰دقیقه۰ثانیه

دوره دیدن گیلان خرداد

دوره ۵۱۹ شهر لاهیجان

مدرس : رضا سلیمی

۰روز۰ساعت ۰دقیقه۰ثانیه

دوره دیدن تهران خرداد

دوره ۵۲۰ شهر تهران

مدرس : افسانه سلیمی

۰روز۰ساعت ۰دقیقه۰ثانیه

دوره دیدن بوشهر خرداد

دوره ۵۲۱ شهر بوشهر

مدرس : محمد محمدی

۰روز۰ساعت ۰دقیقه۰ثانیه

دوره دیدن آذربایجان غربی خرداد

دوره ۵۲۲ شهر تبریز

مدرس : رضا سلیمی

۰روز۰ساعت ۰دقیقه۰ثانیه

دوره براکا کرمان خرداد

دوره ۱۹ شهر کرمان 

مدرس : کوروش سلیمی

۰روز۰ساعت ۰دقیقه۰ثانیه

کپسول یک روزه زمان خرداد

کپسول زمان شهر تهران 

مدرس : کوروش سلیمی

۰روز۰ساعت ۰دقیقه۰ثانیه

کپسول یک روزه خود آگاهی خرداد

کپسول خود آگاهی شهر تهران 

مدرس : کوروش سلیمی

۰روز۰ساعت ۰دقیقه۰ثانیه

دوره دیدن فارس خرداد

دوره ۵۱۸ شهر شیراز

مدرس : افسانه سلیمی

۰روز۰ساعت ۰دقیقه۰ثانیه

دوره دیدن گیلان خرداد

دوره ۵۱۹ شهر لاهیجان

مدرس : رضا سلیمی

۰روز۰ساعت ۰دقیقه۰ثانیه

دوره دیدن تهران خرداد

دوره ۵۲۰ شهر تهران

مدرس : افسانه سلیمی

۰روز۰ساعت ۰دقیقه۰ثانیه

دوره دیدن بوشهر خرداد

دوره ۵۲۱ شهر بوشهر

مدرس : محمد محمدی

۰روز۰ساعت ۰دقیقه۰ثانیه

دوره دیدن آذربایجان غربی خرداد

دوره ۵۲۲ شهر تبریز

مدرس : رضا سلیمی

۰روز۰ساعت ۰دقیقه۰ثانیه

دوره براکا کرمان خرداد

دوره ۱۹ شهر کرمان 

مدرس : کوروش سلیمی

۰روز۰ساعت ۰دقیقه۰ثانیه

کپسول یک روزه زمان خرداد

کپسول زمان شهر تهران 

مدرس : کوروش سلیمی

۰روز۰ساعت ۰دقیقه۰ثانیه

کپسول یک روزه خود آگاهی خرداد

کپسول خود آگاهی شهر تهران 

مدرس : کوروش سلیمی

۰روز۰ساعت ۰دقیقه۰ثانیه

دوره دیدن کرمان خرداد

دوره ۵۱۷ شهر کرمان 

مدرس : محمد محمدی

۰روز۰ساعت ۰دقیقه۰ثانیه

دوره دیدن فارس خرداد

دوره ۵۱۸ شهر شیراز

مدرس : افسانه سلیمی

۰روز۰ساعت ۰دقیقه۰ثانیه

دوره دیدن گیلان خرداد

دوره ۵۱۹ شهر لاهیجان

مدرس : رضا سلیمی

۰روز۰ساعت ۰دقیقه۰ثانیه

دوره دیدن تهران خرداد

دوره ۵۲۰ شهر تهران

مدرس : افسانه سلیمی

۰روز۰ساعت ۰دقیقه۰ثانیه

دوره دیدن بوشهر خرداد

دوره ۵۲۱ شهر بوشهر

مدرس : محمد محمدی

۰روز۰ساعت ۰دقیقه۰ثانیه

دوره دیدن آذربایجان غربی خرداد

دوره ۵۲۲ شهر تبریز

مدرس : رضا سلیمی

۰روز۰ساعت ۰دقیقه۰ثانیه

دوره براکا کرمان خرداد

دوره ۱۹ شهر کرمان 

مدرس : کوروش سلیمی

۰روز۰ساعت ۰دقیقه۰ثانیه

کپسول یک روزه زمان خرداد

کپسول زمان شهر تهران 

مدرس : کوروش سلیمی

۰روز۰ساعت ۰دقیقه۰ثانیه

کپسول یک روزه خود آگاهی خرداد

کپسول خود آگاهی شهر تهران 

مدرس : کوروش سلیمی

۰روز۰ساعت ۰دقیقه۰ثانیه

دوره براکا تهران اردیبهشت

دوره ۱۸ شهر تهران 

مدرس : کوروش سلیمی

۰روز۰ساعت ۰دقیقه۰ثانیه

دوره دیدن کرمان خرداد

دوره ۵۱۷ شهر کرمان 

مدرس : محمد محمدی

۰روز۰ساعت ۰دقیقه۰ثانیه

دوره دیدن فارس خرداد

دوره ۵۱۸ شهر شیراز

مدرس : افسانه سلیمی

۰روز۰ساعت ۰دقیقه۰ثانیه

دوره دیدن گیلان خرداد

دوره ۵۱۹ شهر لاهیجان

مدرس : رضا سلیمی

۰روز۰ساعت ۰دقیقه۰ثانیه

دوره دیدن تهران خرداد

دوره ۵۲۰ شهر تهران

مدرس : افسانه سلیمی

۰روز۰ساعت ۰دقیقه۰ثانیه

دوره دیدن بوشهر خرداد

دوره ۵۲۱ شهر بوشهر

مدرس : محمد محمدی

۰روز۰ساعت ۰دقیقه۰ثانیه

دوره دیدن آذربایجان غربی خرداد

دوره ۵۲۲ شهر تبریز

مدرس : رضا سلیمی

۰روز۰ساعت ۰دقیقه۰ثانیه

دوره براکا کرمان خرداد

دوره ۱۹ شهر کرمان 

مدرس : کوروش سلیمی

۰روز۰ساعت ۰دقیقه۰ثانیه

کپسول یک روزه زمان خرداد

کپسول زمان شهر تهران 

مدرس : کوروش سلیمی

۰روز۰ساعت ۰دقیقه۰ثانیه

کپسول یک روزه خود آگاهی خرداد

کپسول خود آگاهی شهر تهران 

مدرس : کوروش سلیمی

۰روز۰ساعت ۰دقیقه۰ثانیه
@تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مجموعه استادی زندگی می باشد
رفتن به نوار ابزار