دوره خطاهای شناخت در ۵ جلسه توسط دکتر سرگلزایی(روانپزشک ) به صورت رایگان( با همراهی اسپانسر) برای استفاده عموم ارائه شده است .